08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen Een plek om ervaringen op te doen

Een plek om ervaringen op te doen
KLEUTER- EN BASISSCHOOL TE BERCHEM / GO!

Plaats om te spelen / een concept dat densifieert en uitdijt

We kunnen er niet omheen. De ter beschikking gestelde site voor de nieuwe schoolomgeving biedt slechts een beperkte oppervlakte die bebouwd of verhard kan worden. Een oppervlakte die bovendien gekneld zit tussen de bestaande sportinfrastructuur en de huidige Singel als ringweg. Een bouwzone die daarnaast wel een ruime groene plek kent, als tegengewicht. Een interessante tweeleding die ook de kern inhoudt van deze vraagstelling. Duurzaam bouwen is immers vooreerst het vrijwaren van onbebouwde ruimte voor de toekomstige generaties.

We stellen daarom voor een schoolomgeving te ontwerpen die compacteert waar het nodig en mogelijk is, maar die uitdijt en omarmt waar het wenselijk is. Een ontwerp dat door zijn ingreep betekenis geeft aan de omliggende ruimte. Een gebouw dat de open ruimte die het inneemt voor een groot deel teruggeeft.

 

een groene basisschool / twee scholen op elkaar

In onze visie kiezen we ervoor om op heel herkenbare wijze de lagere school bovenop de kleuterschool te realiseren. Een groene, open basis met kleuterklassen rond de polyvalente ruimte en de speelplaats als een geheel eigen leefwereld op maat van de kinderen vormt de opstap naar de lagere school. Voor de kleuterschool stellen we geborgenheid voorop door de klassen zeer toegankelijk te maken in nauwe relatie met de buitenruimte en zien we de polyvalente ruimte als verzamelplek en hart van het functioneren. Een aangepast gevelconcept versterkt verder de geborgenheid en herkenbaarheid van de leefwereld van de kleuters. Deze groene basis vormt een ideale opstap naar de lagere school die zich organiseert in een compact plan op drie niveau’s. De compacte vormgeving van de lagere school schept ruimte voor sport en spel op een nieuw maaiveld dat ontstaat bovenop de groen basis. Op die manier wordt de ingenomen ruimte terug bruikbaar gemaakt. De keuze voor de kleuters op het gelijkvloers lijkt evident.  De stapeling van een drielaags gebouw op het verhoogde speelveld laat toe om een relatie aan te gaan met de naar de ring gerichte aanpalende gebouwen. De nieuwe basisschool kan een plaats verwerven binnen de ringcultuur en doet zo zijn naam ‘de kRing’ alle eer aan.

 

een stimulerende, diverse en ruime leeromgeving in een leesbaar en betaalbaar gebouw

Onze visie is erop gericht zoveel mogelijk ruimte en kwaliteit te bieden binnen de beschikbare financiële norm. Door een doordachte inplanting en een rationeel en toch flexibele planopbouw, zijn we erin geslaagd om binnen de vooropgestelde gebouwde bruto-oppervlakte, de effectieve gebruiksruimte te maximaliseren. De bijgevoegde blauwdruk van de plannen heeft ons toegelaten een eerste toetsing te doen van deze pragmatische intenties. De Bruto-netto-factor is beperkt tot 1,2.

 

verbinding / een verhaal van keuzes

In onze visie kiezen we ervoor om het nieuwe gebouw autonoom in te planten ten opzichte van het bestaande gebouw. Enerzijds is het niet vanzelfsprekend om tegen een bestaande structuur aan te bouwen, zeker als deze in gebruik dient te blijven, anderzijds zijn er praktische en technische beperkingen. De verbinding met de minste financiële implicatie dient weerhouden te worden, opdat maximaal kan geïnvesteerd worden in de nieuwbouw. Een verbinding tussen beide gebouwen ontstaat door een overdekte luifel die dienst doet als fietsenstalling, overdekte speelplaats en extra speelruimte. Een meervoudig gebruikt element dat op eenvoudige en lichte wijze gerealiseerd kan worden en een verbinding op het gelijkvloers en de verdieping mogelijk maakt.  Deze keuze is naar onze mening ook duurzaam met het oog op de evolutie van de site. Hoewel recente investeringen zijn gedaan aan de sportinfrastructuur, kan dit gebouw dat eerder zal afgeschreven zijn dan de nieuwe basisschool, relatief autonoom latere transformaties ondergaan.

 

een flexibele basis / een scala aan mogelijkheden

Alhoewel grondig onderzocht en stevig onderbouwd, blijft deze visie één interpretatie van het programma. Wij geloven daarom dat het van cruciaal belang is om op korte termijn workshops te plannen met de leerkrachten, directie en scholengroep om binnen de krachtlijnen van de visie nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Enkel op die manier kan het gebouw zijn definitieve vorm krijgen en een boeiende leer- en werkplek worden voor iedereen. Vanzelfsprekend voldoet het voorgestelde ontwerp nu reeds aan de eisen brandveiligheid, toegankelijkheid en het vooropgestelde programma. We geloven zeer sterk dat in een school evolutie mogelijk moet zijn en stellen daarom een zeer eenvoudig constructief schema voor waarbinnen wijzigingen ten allen tijde mogelijk moeten zijn. Elk plateau van de basisschool geeft een voorbeeld van een mogelijke indeling. Elk plateau biedt bovendien dankzij zijn compacte plan extra ruimte die aan klassen toebedeeld kan worden, maar ook aan groepswerkplekken, aparte lees-en zithoeken,… Dit alles steeds met een ruime blik op de stad, als brede ervaringswereld.

 

meer dan een gebouw / een plek om ervaringen op te doen

Meer dan andere gebouwen zijn schoolgebouwen omgevingen waarbinnen het gebouw slechts een element is van de leefwereld. Een element dat in onze visie structuur geeft aan deze omgeving. We zien een diverse en educatieve tuin ontstaan op de beschikbare groenzone waar verschillende initiatieven op een ongedwongen en relatief kosteloze manier kunnen leiden tot een unieke buitenplek. We denken aan een moestuin waar de kinderen zelf hun groenten kunnen planten, zones met grassen die de biodiversiteit kunnen duiden, de aanleg van een boomgaard. Initiatieven die in de geest van Freinet de kinderen moeten toelaten om uit de klas te treden en die de basis kunnen vormen van het pedagogisch project.

De vormgeving van het gebouw nodigt uit tot binnenkomen langs de oostzijde, waar door de aanleg van de groene buitenruimte zowel vanuit de Uitbreidingsstraat als op termijn vanuit de Singel een aangenaam toekomen langs het groen mogelijk wordt. De huidige parking aan de Uitbreidingsstraat blijft behouden, maar om conflicten met stappers en trappers te vermijden zouden we de uitrit scheiden van het toekomen naar de school. Een extra fietsenstalling wordt voorzien.

We zien het gebouw ingeplant op de kruising tussen de buitenruimte van de kleuters en de lagere school. De kleuters krijgen een eigen besloten buitenruimte waar hun klassen en de polyvalente ruimte op uitgeven, terwijl de buitenruimte van de lagere school zich op de groenzone richt. De lagere school kan genieten van een verharde zone op het gelijkvloers, in aansluiting met een parkzone in het groengebied, maar dankzij het gebouwconcept ontstaat op het verhoogde maaiveld extra ruimte voor sport en spel, met tevens een volwaardig sportveld. Dit sportveld kan ’s avonds ook los van de school gebruikt worden dankzij een afzonderlijke toegang vanuit de Singel.

 

dossiernummer: 1214

adres: BS kRing te Berchem

bouwheer: Gemeenschapsonderwijs GO!

wedstrijd: oktober 2012 - winnaar