08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom Kleuter- en basisschool te Boom

Kleuter- en basisschool te Boom
UITBREIDING BASISSCHOOL BOOM PARK / GO!

OPEN OPROEP 1917 VLAAMS BOUWMEESTER / LAUREAAT / Wanneer de gebruikers hoofdzakelijk kinderen en jongeren zijn, dient het gebouw zich in de eerste plaats dienend op te stellen. Het wordt een plaats voor een optimale ontplooiing van haar gebruikers. In een schoolgebouw moeten kinderen en jongeren onbevangen kunnen leren en spelen en zich niet gehinderd voelen in hun bewegingsvrijheid.  Naast deze belangrijke basisfunctie wordt van een schoolgebouw vandaag ook een uitgesproken maatschappelijke functie verwacht.  Immers door een doordachte integratie in de omgeving en een uitnodigende uitstraling naar de buurt toe kan het project van een ‘open school’ gerealiseerd worden. In het voorliggende ontwerp hebben wij een visie ontwikkeld op een compacte, duurzame school in de bredere context van de site.  Immers in onze visie is de school niet enkel de klas en het gebouw, maar ook het evenwicht tussen spelen en leren, binnen- en buitenplek, de overgang tussen kleuter- en lagere school en de verschillende noden van elkeen.  Daarnaast gaat ook de nodige aandacht naar de begeleiding en organisatie van het toekomen en de relatie van de school met de buurt en de leesbaarheid ervan.  In onze visie vormt het gebouw een belangrijke katalysator voor de gehele schoolomgeving door het herdefiniëren en optimaliseren van de buitenruimtes, het scheppen van overdekte plekken voor het schuilen en het toekomen, het ontsluiten van de polyvalente ruimte en het bepalen van aangepaste leeromgevingen voor kleuter- en basisschool. In onze zoektocht hebben wij vanaf de aanvang rekening willen houden met de kostprijsefficiëntie, en dit vanuit de wens om zoveel mogelijk school te kunnen bieden voor het beschikbare budget.  Maximaal dubbel gebruik van circulatie als nuttige ruimte en het reduceren van de brutto-netto factor zal hiertoe bijdragen.

speelruimte / positionering nieuwbouw

Bij de zoektocht naar een juiste positionering van het nieuw te bouwen programma hebben wij verschillende mogelijkheden onderzocht.  Belangrijke criteria hierbij waren het belang van een juist evenwicht tussen gebouwde en open ruimte, de zichtbaarheid en de leesbaarheid van het gebouw vanuit de omgeving en de relatie met het bestaande gebouw.  Uiteindelijk bleek de inplanting van een compact volume aan de Jan Frans Willemstraat als spil tussen de buitenruimtes voor kleuters en lagere school het best te beantwoorden aan de uitgangspunten.  Belangrijk hierbij is dat het gebouw niet alleen de school een duidelijk herkenbaar nieuw gezicht kan geven, maar tevens dat het toelaat om maximaal de potenties van de aanwezige buitenruimtes te benutten.  Door de inplanting wordt met een minimale ingreep de buitenruimte toegeëigend en toegewezen en zullen ruime overdekte speelzones ontstaan.  Het gebouw zal tevens een compacte tegenpool vormen in dialoog met de bestaande volumes.

Het ontwerp van de nieuwbouw zal de bestaande vrije ruimte vrijwaren en zelfs extra ruimte toevoegen.

programmatorische stapeling

Het vooropgestelde programma valt uiteen in drie grote entiteiten met een onderlinge overlap.  Enerzijds een belangrijk programma voor de kleuters, daarnaast een groep klassen voor de lagere school en ten derde een polyvalente ruimte met keuken en nevenfuncties.  De wens om zeker het kleutergedeelte en bij voorkeur ook de polyvalente ruimte op het gelijkvloers te voorzien dreigt echter in belangrijke mate beslag te leggen op de broodnodige vandaag aanwezige buitenspeelruimte. De optie om de polyvalente ruimte op de verdieping te voorzien, zal in dit ontwerp onderzocht worden.  Door de drie programma-entiteiten te stapelen ontstaat een drielaags compact gebouw met een kleinere footprint. De  programmatorische stapeling kiest voor een gelijkvloerse kleuteromgeving in relatie tot de buitenruimte, en een polyvalente zaal op de eerste verdieping in relatie tot het op de verdieping(en) gelegen lagere school-programma.  De polyvalente zaal vormt de schakel tussen de bestaande en nieuwe lagere school en wint aan zichtbaarheid door de inplanting op de verdieping.  De belangrijkste nadelen zoals de toegankelijkheid van de zaal worden ondervangen door de aanwezigheid van de verplicht te voorziene lift.  De traphal in het gebouw wordt gedimensioneerd op het aantal leerlingen op de bovenste verdieping. De buitentrap langs de straatzijde, zorgt voor een duidelijke extra en afzonderlijke toegang van de polyvalente zaal en zorgt voor de noodzakelijke extra evacuatiecapaciteit bij hogebezettingsgraad van de polyvalente zaal.

Door de polyvalente ruimte op de verdieping te voorzien, wordt de voetafdruk van het gebouw beperkt, de compactheid verhoogd, neemt de zichtbaarheid van het gebouw toe en wordt de buitenspeelruimte gevrijwaard.

Het gebouw kan je compacteren, de speelplaats dient maximaal ontplooid te worden.

De nadelen wegen in onze visie niet op tegen de voordelen.

volumetrie - verschuiving

Bij de verdere functionele en programmatische uitwerking van het volume introduceren we een subtiele verschuiving van het volume van de polyvalente zaal.  Hierdoor ontstaat enerzijds op de verdieping een buitenruimte aan de polyvalente zaal waardoor een deel van het ingenomen bouwoppervlak teruggegeven wordt.  Anderzijds ontstaat op natuurlijke wijze een overdekking van de buitenspeelruimte van de lagere school. De buitenruimte aan de polyvalente zaal is een voorplein dat het gemeenschapsgebruik van de polyvalente zaal en de visie van de open school onderstreept.

De overdekte speelplaats langs de zijde van de speelplaats van de lagere school, vervangt de luifel en verankert het gebouw aan zijn buitenruimte.

Een verschuiving in het volume creëert buitenruimte en overdekking.

volumetrie - verbinding

In het bestaande gebouw bevinden de klassen van de lagere school zich op de eerste verdieping.  In onze functionele opdeling voorzien we de polyvalente ruimte op de verdieping als schakel tussen het bestaande en nieuwe programma voor de lagere school.  De polyvalente ruimte is voorzien voor dubbel gebruik als refter voor de lagere school.  Het nieuwbouwprogramma voor de lagere school wordt op de tweede verdieping ingeplant.  De lagere school wordt op die manier als het ware bovenop de kleuterschool voorzien waardoor beiden hun eigen sfeer en logica kunnen opbouwen, maar toch onafhankelijk kunnen functioneren.  Om bestaand en nieuw nog optimaler te laten samenwerken plannen wij een verbinding via de eerste verdieping.  Hierdoor ontsluit de nieuwe lift de volledige school, kan de lagere school optimaal als 1 geheel functioneren en ontstaat bovendien een overdekte verbinding op het gelijkvloers, wat ten goede komt aan het gelijkvloers kleuterprogramma.  We kiezen ervoor om de verbinding beperkt te houden en te laten aangrijpen ter plaatse van dienstruimten.  Hierdoor worden alle bestaande klassen gevrijwaard en is de hinder minimaal. De doorgang naar het bestaande gebouw geschiedt ter hoogte van een sanitaire ruimte op de verdieping. Dit zal gecompenseerd worden door een ruim sanitair programma in relatie tot de polyvalente zaal, en zal oppervlaktetechnisch teruggeven worden op het gelijkvloers in relatie tot de kleuterspeelplaats.

De verbinding via de eerste verdieping respecteert maximaal de bestaande school, maar verenigt wel de volledige lagere school en creëert extra overdekte speelruimte op het gelijkvloers.

volumetrie - stedenbouwkundig

De volumetrie van het nieuwe bouwvolume volgt ook een stedenbouwkundig logica.  Op het gelijkvloers schrijft het gebouw zich in in de logica van grotere bouwvolumes aan weerszijden van de straat.  Hierdoor krijgt het gebouw een aanwezigheid en een adres: een duidelijk leesbaar toekomen voor kleuter- en lagere school.  Vanaf de eerste verdieping neemt het gebouw afstand van de straat en dit om een grotere openheid te realiseren en het gebouw op maat van de allerkleinsten te houden.  Dit naar analogie met de bouwvolumes verder in de straat. Door deze terugsprong ontstaat aan de straatzijde een ruim terras met een rechtstreekse en uitnodigende toegang tot de polyvalente ruimte die zich op die manier herkenbaar maakt naar de buurt.  Op de tweede verdieping neemt het volume afstand van het bestaande school om de belemmering te minimaliseren.  Als gevolg van deze logische ingrepen ontstaat een schoolgebouw met een herkenbare morfologische uitstraling.

Stedenbouwkundige aangrijpingspunten samen met de functionele logica leiden tot een herkenbaar volume.

functionele indeling - ruimtegebruik

Bij de opmaak van het ontwerp is het belangrijkste uitgangspunt het maximaliseren van de nuttige gebruiksruimte geweest, samen met de logische inplanting ervan.  Op de gelijkvloerse kleuterverdieping hebben we daarom geopteerd om de klassen rond een centrale binnenruimte te voorzien die niet alleen als gang, maar tevens als refter, polyvalente ruimte en overdekte speelplaats kan dienen.  Daarnaast wordt ook de bestaande refter ter beschikking gesteld.  Op de verdieping voorzien we de polyvalente ruimte eveneens voor dubbel gebruik als refter voor de gehele lagere school, met als extra een ruim zuidgericht terras.  Dit leidt tot een compact gebouw met beperkte circulatie en een meer gunstige brutto-netto factor waardoor ruimere klassen voorzien kunnen worden en een verbinding met het bestaande gebouw binnen de fysische en financiële norm.  Door de pragmatische en heldere draagstructuur is bovendien een flexibel gebruik van het gebouw mogelijk.

Maximaal dubbel ruimtegebruik en een logische functionele indeling leiden tot grotere klassen en een eigen sfeer voor kleuters en lagere school.

ontsluiting schoolomgeving

Door de vormgeving en de inplanting van het nieuwe programma willen we de bestaande logische ontsluiting verder versterken, maar ook beter begeleiden.  In de zone opgespannen tussen het sportcomplex en het nieuwe gebouw voorzien we ruime fietstallingen en toegang tot de speeplaats van de lagere school met aansluitend de overdekte zone met sanitaire voorzieningen.  De bestaande toegang langs de Van Leriuslaan kan behouden blijven.

Voor de toegang tot de kleuterschool voorzien we een overdekte toegang aan de Jan Frans Willemstraat.  Samen met een aangepaste uitwerking van het openbaar domein kan hiermee een beschermde aflegzone gecreëerd worden waarbij de kleuters rechtstreeks naar de speelplaats kunnen of bij slecht weer in hun overdekte polyvalente ruimte opgevangen kunnen worden.  Dit moet bijdragen tot de veiligheid en de huiselijkheid voor de allerkleinsten.

De ontsluiting van de polyvalente ruimte wordt voorzien via een ruime buitentrap en via de afsluitbare inkomhal met lift.  De fietsenstalling kan hier tevens dienst doen bij grotere activiteiten.  Gebruik van de polyvalente ruimte door externen kan plaatsvinden zonder de volledige school open te moeten stellen.

Door de inplanting en de vormgeving van het gebouw wordt een beschermde aflegzone gecreëerd voor de kleuters, een duidelijke inkompoort voor de lagere school en ruime buitenspeelplaatsen met elk hun aansluitende overdekte zones.

dossiernummer: 1005

adres: Boom

bouwheer: Gemeenschapsonderwijs GO!

wedstrijd: december 2010 - winnaar!

bouwkost excl: 2 370 000 euro