08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek Sociale woningen te Borsbeek

Sociale woningen te Borsbeek
65 SOCIALE WONINGEN / DE IDEALE WONINGEN CV

OPEN OPROEP 1815 VLAAMS BOUWMEESTER / LAUREAAT / De sociale woonomgeving op de site gelegen tussen de Frans Beirenslaan aan één zijde en de Singel aan de andere zijde vormt een bijzondere uitdaging door zijn vele vaak tegenstrijdige aanknopingspunten, maar vooral door zijn enorme potentie om dit gebied een totaal nieuwe impuls te geven waar niet enkel de nieuwe bewoners van zullen genieten maar ook de ruimere omgeving.  Wij zijn ons dan ook terdege bewust van het belang van een kwalitatief ontwerp en hebben onze aandacht niet alleen willen richten op de kwaliteit van de woning op zich maar tevens op de ruimere woonomgeving.  We hopen erin geslaagd te zijn een echte woonomgeving  te ontwerpen waarbinnen elk van de zeventig woningen een eigen plaats gekregen heeft met zijn privacy, private buitenruimte en optimale oriëntatie.  Maar ook een woonomgeving die kansen biedt voor sociale interactie dankzij de mogelijke inplanting van een crèche of kleine buurtwinkel en de ruime collectieve en glooiende oase van rust in het hart van het gebied.  In elk geval hebben we het gebied niet als een gesloten enclave willen ontwerpen, getuige hiervan de centrale verbindingsas doorheen het gebied waarop de diverse woongroepen en buitenruimtes aantakken en die een openheid naar zowel de Frans Beirenslaan als de Singel wil creëren.  Samen met de overige verbindingen voor zacht verkeer moet dit de doorwaadbaarheid van het gebied verhogen en daarmee de integratie ervan in het ruimere stedelijke weefsel.

woonvolume Frans Beirenslaan
In het ontwikkelingsplan wordt het bouwvolume in zone A als een monoliet lineair bouwvolume voorgesteld met als belangrijke reden het maximaal beperken van het geluid naar het binnengebied.  Als resultaat hiervan dient elke circulatie noodgedwongen uiterst links of rechts van dit blok te gebeuren.  Wij stellen voor om in dit langgerekte volume een verschuiving te introduceren die er enerzijds voor zorgt dat de gevellengte gebroken wordt waardoor het toch aanzienlijke volume zich beter integreert in het straatbeeld.  Anderzijds ontstaat hierdoor aan de straatzijde een bredere voorzone die plaats biedt voor een aangename groenbuffer als begeleiding naar de inkomzone.  Immers tussen de beide verschoven volumes voorzien wij een belangrijke toegangsmogelijkheid naar het achterliggende gebied.  De akoestische functie van het bouwvolume wordt evenwel behouden door de realisatie van een continu scherm, aangevuld met de groenbuffer.
Door de verschuiving krijgt het gebouw een duidelijk leesbare, centraal gelegen en sociaal gecontroleerde inkomzone.

woonvolume binnengebied
De bouwvolumes in de zone B zijn in de stedenbouwkundige studie zodanig ingeplant dat er een sterk vernauwend binnengebied ontstaat aan de ene zijde en een parkeervlak aan de andere zijde.  Wij stellen voor om deze volumes op een zodanige wijze te verschuiven dat er een optimale kwaliteit geboden wordt aan het binnengebied.  Hierdoor ontstaan twee ruime groene gebieden en worden de zichten, bezonning en privacy van de verschillende appartementen geoptimaliseerd.  Door een andere invulling van het parkeerprogramma op het maaiveld ontstaat de mogelijkheid om ook het rechtse volume te voorzien van private tuinen, hetgeen ook naar de omliggende eigenaars een betere oplossing vormt.  Ook hier wordt door de inplanting de centrale doorverbinding door het gebied verder doorgetrokken en zullen langsheen deze verbinding voorzieningen ingeplant kunnen worden.

rijwoningen Singel
De eengezinswoningen in de zone C zijn gebonden aan bestaande verkavelingsvoorschriften die reeds beperkt gewijzigd zullen worden.  In ons voorstel worden deze voorschriften gerespecteerd maar zullen ze ook beperkt gewijzigd moeten worden.  Immers om de doorwaadbaarheid van het gebied en de relatie met de omgeving te verhogen willen we de doorgang voor fietsers en voetgangers en de uitgang voor auto’s maximaal verbreden.  Belangrijk hierbij is bovendien dat we een bijzondere aandacht besteed hebben aan de uitwerking van de kopwoningen zodat deze maximaal profiteren van hun halfopen karakter.  Om de woningen voldoende individualiteit te geven worden half-geïntegreerde carports voorzien die tegelijk ook toegang geven tot de woningen.  De woningen krijgen hierdoor een open gevel naar de straatzijde toe en geven ook wat terug naar de straat wat de leefbaarheid in belangrijke kan verhogen.

publieke en private buitenruimte
Ten opzichte van de voorliggende stedenbouwkundige studie hebben wij getracht om de hoeveelheid privaat groen te maximaliseren.  In het bijzonder aan de zijde van de Singel hebben alle woningen private tuinen op het maaiveld.  De lengte onafgewerkte perceelsrand wordt hierdoor in belangrijke mate ingeperkt.  Voor het binnengebied hebben we een buitenruimte ontworpen die de privacy van de omliggende woningen respecteert, maar anderzijds van de sociale controle van deze woningen gebruik maakt om een ruime, open en aangename groenruimte te zijn.

groenaanplanting
Op het opmetingsplan zijn de verschillende bomen weergegeven die als kwalitatief beschouwd konden worden.  Helaas zorgt de inplanting van de bouwvolumes volgens de stedenbouwkundige studie ervoor dat de meeste van deze bomen noodgedwongen zullen verdwijnen.  Het spreekt voor zich dat de enkele bomen die behouden kunnen blijven behouden zullen worden, maar daarnaast plannen wij de aanplanting van een groot aantal nieuwe bomen die het gebied zijn groene karakter van vandaag in grote mate moeten teruggeven.  Zeker in het ruime binnengebied vormen deze bomen een extra kwaliteit voor de omliggende appartementen.

gedifferentieerd maaiveld
In het projectdossier wordt enerzijds gevraagd om voldoende daglicht in de parkeergarage binnen te brengen en anderzijds om het gelijkvloers van de gebouwen in zone A en B op 1m boven het maaiveld te voorzien omwille van de privacy van de bewoners.  Het gelijkvloers met 1m verhogen brengt echter met zich mee dat er oplossinge gevonden moeten worden voor de toegankelijkheid van deze appartementen.  In ons voorstel wordt daarom een intellingente snede geïntroduceerd onder de vorm van een hellend maaiveld.  De grond afkomstig van de uitgraving van de half verdiepte parkeerbak wordt gebruikt om het maaiveld te laten hellen naar de toegang van de woningen toe.  Hiermee worden verschillende resultaten beoogd.  Enerzijds ontstaat er een geleidelijke overgang van het maaiveld naar de woningen toe aan één zijde, aan de andere zijde daarentegen krijgen de woningen een voorterras dat door het niveauverschil verheven is boven het maaiveld.  Het glooiiende niveauverschil zorgt er anderzijds voor dat voor fietsers, mindervaliden, de brandweer e.d. de niveauverschillen nauwelijks merkbaar worden overwonnen.  En uiteindelijk ontstaan er in de snedes tussen hoog en laag verschillende openingen naar de ondergrondse parkeerruimte die hierdoor ruim daglicht ontvangt.

dossiernummer: 1004

type: 65 sociale woningen

adres: Borsbeek

bouwheer: De Ideale Woning CVBA

ontwerp: wedstrijdontwerp 2010

bouwkost: 7.900.000 euro excl