08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Sociale woningen te Brasschaat Sociale woningen te Brasschaat Sociale woningen te Brasschaat Sociale woningen te Brasschaat Sociale woningen te Brasschaat

Sociale woningen te Brasschaat
16 SOCIALE WONINGEN DE VOORKEMPEN H.E.

Als ontwerpbureau is het steeds een uitdaging om ruimtes en gebouwen te ontwerpen die een maatschappelijke relevantie hebben. Wanneer een dergelijk project een zekere schaal bereikt en in het bijzonder de vraag naar wonen in meervoud wordt gesteld, wint de relevantie van het project in zijn ruimere stedenbouwkundige en maatschappelijke context aan belang.  De gebouwde omgeving kan dus onmogelijk los staan van zijn gebruiker enerzijds maar kan daarnaast in geen geval los staan van zijn omgeving.  Wij hebben dan ook resoluut geopteerd voor een nauw met de publieke en private buitenruimte verweven woonomgeving, die aansluit bij het groene woonkarakter van de omliggende woonwijk en de gemeente Brasschaat in het algemeen.  In dit voorstel hebben wij op basis van de voor handen zijnde gegevens een ‘juist’ ontwerp trachten te maken in zijn verschijningsvorm, zijn flexibiliteit, zijn materialiteit, zijn ecologische, technische en structurele integriteit. Het projectgebied bevindt zich in vogelvlucht op ongeveer 2 kilometer van het centrum van Brasschaat, aan de Noordrand van een uitgebreide woonzone, voornamelijk gekenmerkt door grondgebonden, geschakelde en vrijstaande eensgezinswoningen. Het projectgebied is een onbebouwde zone binnen een door woningen omzoomd bouwblok.  De omliggende woonstraten (Kortestraat, Hoge kaart, Langestraat) worden gekenmerkt door een groen karakter en een eerder verkeersluw straatprofiel, met voldoende parkeergelegenheid en groenzones, die gemotoriseerd verkeer scheiden van de zachte weggebruikers. De ontwikkeling van dergelijke binnengebieden wordt ondanks de afwezigheid van stedenbouwkundige verkavelingsplannen of BPA’s vaak beoordeeld op basis van de omliggende woonvormen.

Orientatie van de percelen
De planologische wig in eigendom van de gemeente resulteert in een drielobbig projectgebied. Een voor hand liggende drieledige verkaveling zou resulteren in te veel noordgeoriënteerde tuinen en een te beperkte interactie tussen de verschillende wooneenheden. Doodlopende straateinden, die niet aantakken op het omliggende woonweefsel dienen in dergelijke binnengebieden vermeden te worden.
Een beperkte inclinatie van de percelen, biedt alle percelen een zuidelijke of zijdelingse zonnetoetreding.

Perspectivische doorzichten / beperkte schakeling
Gezien de ‘gevoelige’ inplanting in een momenteel groen en open binnengebied, is geopteerd om de schakeling van de wooneenheden te beperken, om zo voldoende openheid binnen en doorheen het projectgebied mogelijk te maken.
De inclinatie van de de perceelsstructuur tov van de noordas, laat perspectivische doorzichten toe, reeds vanbij het betreden van de woonomgeving vanuit de Kortestraat.

Ontsluiting/wegenis > woonerf
Gejuxtaposeerde, doodlopende straten, moeten vermeden worden. De inplanting van de grondgebonden wooneenheden rondom een open en ruim openbaar binnengebied, zorg voor een aangenaam, sociaal controleerbaar en sociale interactie stimulerende woonomgeving. Er ontstaat veeleer een woonerf dat voor elke woning een meerwaarde biedt.

Erfdienstbaarheden/voetgangersnetwerk
De erfdienstbaarden kunnen op een logische manier aantakken op het woonerf, waardoor er naast de lusvormige ontsluiting van het gemotoriseerd verkeer, ook een ontsluiting mogelijk is van het functioneel voetgangersnetwerk.

Openbaar domein >< private ruimte
Wij opteren om de interactie te stimuleren tussen de individuele woonpercelen en het openbaar woonerf. De semi-inpandige carports, vormen een semi-publieke overgang tussen het openbaar domein en de privatieve sfeer. De woningen worden op die manier verankerd binnen het totaalproject.
Het openbaar domein noopt door zijn lusvorm tot verkeersluwheid. Een drempelloze aanleg, vanaf de carport tot de centrale groenaanleg, zou dit principe kunnen ondersteunen. Het centrale woonerf krijgt hierdoor een open en informeel karakter en wordt niet versnipperd door voetpaden, stoepranden, boordstenen. De sfeer van het project wordt op die manier bepaald op niveau van de woonwijk/woonerf, meer dan op het niveau van de woonstraat.

Toegang/parkeren
De positionering van de carport, semi-inpandig, maakt de overgang tussen het openbaar domein en de privé-sfeer, diverser, gefaseerder en interactiever. De toegang tot de woning en de tuin, kan frontaal, maar ook zijdelings gebeuren. De strikte scheiding van de woning met het openbaar domein door een klassieke voortuin wordt genuanceerd. De carport is een uitgestoken hand, een warm welkom voor de bezoeker en een sociaal gebaar binnen de opgave van ‘wonen in meervoud’.

dossiernummer: 1102

type: 16 sociale woningen

adres: Brasschaat

bouwheer: DE VOORKEMPEN H.E.

ontwerp: april 2011