08.04.2019
Website under construction !
23.02.2018
A winning plan!
01.02.2018
Areal is hiring!
24.04.2017
BS De Vlindertuin
09.05.2017
Braselwijk / Dessel / 23 sociale woningen
12.05.2017
Oplevering uitbreiding Go Shil! Mechelen
17.05.2017
Selectie Open Oproep Niel OO3304
29.05.2017
Publicatie woning EM in De Tijd Sabato
02.06.2017
Opening BSGO Het Laerhof
02.07.2015
Groenhof te Kontich
15.06.2015
Design en build BS De Abeel winst !
22.04.2015
Masterplan Meerminne
23.09.2014
Areal wint wedstrijd sociaal wonen te Beerse
23.09.2014
Internationale publicatie woning EM
04.08.2014
Areal wint wedstrijd WZC 'De Faluintjes'
31.07.2014
Publicatie woning EM in tijdschrift PLAN
26.06.2014
Opening new office
07.05.2014
Online publicatie Zorgcampus Mayerhof
11.04.2014
Areal wint uitbreiding van 3 scholen
25.03.2014
Wonen en werken met paarden
01.03.2014
Areal is verhuisd!
31.01.2014
Internationale publicatie. House DV.
27.01.2014
Publicatie. woonzorgsite Mayerhof.
21.01.2014
Een nieuw kantoor. Zeer binnenkort.
02.10.2013
Zorgcampus Mayerhof updated
14.06.2013
Facebook or not
14.06.2013
Stadsproject Korte Doornik
31.05.2013
nieuwe basisschool de kRing
14.03.2013
Woning E-P publicatie in Best of Slates 3
04.02.2013
Start ontwerpvisie opvanghuis voor jongeren
20.01.2013
Areal wishes you a great *2013*
03.02.2013
Publicatie in De Standaard Wonen
16.01.2013
Woning E-P te Eppegem
07.01.2013
Sociale woningen in Emiel Vloorstraat
07.01.2013
Resultaat voor de wedstrijd Cadix bouwblok D2
18.12.2012
Recent woningontwerp
13.11.2012
Areal bouwt twee nieuwe scholen
29.08.2012
Facebook pagina is online
05.08.2012
25 Sociale woningen te Hoboken
12.06.2012
Basisschool Boom Park DBFM
06.08.2012
Areal VIP-guest at LEAF-forum
06.07.2012
Concerthal te Mechelen
31.01.2012
Ontwerpvisie BKO en jeugdlokalen
16.02.2012
Presentatie Officierenwijk Brasschaat
12.02.2012
Presentatie zorgnota Witte Meren
25.02.2012
Publicatie in Buitengewoon Belgisch Bouwen
09.01.2012
Update werf woning D-V te Wilrijk
20.11.2011
Jeugdherberg Lommel wedstrijd
01.11.2011
Areal bouwt 10 sociale woningen te Kapellen
07.12.2011
Uitnodiging ontwerp RVT te Mol
01.12.2011
Selectie besloten wedstrijd Mortsel
23.11.2011
Selectie officierenwijk Brasschaat
15.11.2011
Publicatie AOR in Bouwen aan Vlaanderen
08.08.2011
Start werken uitbreiding Basisschool De Schakel
06.06.2011
Areal wint school te Boom
08.10.2011
Areal mee met woonwandeling
01.09.2011
Start werf stadsproject Korte Doornikstraat
04.10.2011
Lancering vernieuwde website
01.10.2011
Zorgcampus Mayerhof shortlisted voor I2C
21.05.2012
Areal zoekt versterking
01.06.2011
Start werken Zorgcampus Mayerhof

Areal Architects

Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken Sociale woningen te Hoboken

Sociale woningen te Hoboken
24 SOCIALE WONINGEN / WOONHAVEN CVBA

De strategische ligging van de site - nabij de nieuwe verkeersontwikkeling van de nieuwe Krugerbrug en als kop van het Kiel naar de nieuwe ontwikkelingen langs de Schelde - nodigt uit tot het markeren van de plek door een hoger, licht naar voor geschoven bouwvolume. De compacte morfologie van het vereiste programma laat toe om met een collectieve groene ruimte het bestaande, aaneengesloten weefsel te openen.  De doorwaadbaarheid vanaf de nieuwe verkeersontwikkeling naar de woonwijk wordt vergroot en de site wordt ingeschakeld in de groene structuur van de Emiel Vloorsstraat. Het maaiveld krijgt een duidelijke bestemming door een leesbare inplanting van de verschillende functies.  Deze genereren een actief gelijkvloers. Zuidelijk wordt het bestaande weefsel, dat zich met zijn rug naar de site keert, afgewerkt met een rij grondgebonden woningen die een sterke relatie aangaan met de site door hun doorzontypologie. Noordelijk sluit de site aan op de nieuwe verkeersontwikkeling en de groene structuur van de Emiel Vloorsstraat. Oostelijk wordt de site ontsloten voor gemotoriseerd en ander verkeer. Centraal en westelijk is de site toegankelijk voor fietsers- en voetgangersverkeer en doorwaadbaar naar het achterliggende weefsel toe.

Toegankelijkheid / ontsluiting
Het gemotoriseerd verkeer heeft toegang tot de site vanaf de ventweg langs de Emiel Vloorsstraat.  De verharding leidt naar het hart van de site waar alle grondgebonden typologieën en de gestapelde woningen worden ontsloten.  Hier is parkeermogelijkheid voor 8 voertuigen waarvan 2 voor minder-validen. Zowel bij de gestapelde als de grondgebonden woningen worden fietskluizen voorzien.  De aanleg van het maaiveld zorgt ervoor dat de beperkte gemotoriseerde circulatie geen barrière vormt tussen grondgebonden woningen en de groene ruimte.   
Door het collectieve karakter is de site ook centraal en westelijk doorwaadbaar voor voetgangers.  De westelijke verharding tussen de Emiel Vloorsstraat en de Lodewijk de Raetstraat laat toe aan voetgangers en fietsers de doorsteek naar de achterliggende wijk te maken.  De drempelloze aanleg van het maaiveld met aandacht voor gepaste verhardingen maakt de site toegankelijk voor elk doelpubliek.

sociale controle
De inplanting van de bouwvolumes met hun toegangen en de organisatie van de circulatie genereren een actieve collectieve ruimte op het gelijkvloers met een leesbare bestemming voor elke plek, waardoor geen anonieme ruimte ontstaat.
Door de sterke betrokkenheid van de typologieën op de omgeving ontstaat een natuurlijke sociale controle :  de gestapelde woningen hebben alzijdige zichten op de site, de grondgebonden woningen zijn doorzontypologieën en de private buitenruimtes gaan een relatie aan met de collectieve ruimte.
De collectieve traphal van de gestapelde woningen ontsluit op elk niveau een beperkt aantal woneenheden zodat de hal telkens als semi-privaat kan worden toegeëigend.

Privaat-collectief
Elke typologie heeft een private buitenruimte die een al dan niet intensieve relatie aangaat met de collectieve ruimte. De private voortuinen van de grondgebonden woningen hebben een grote betrokkenheid op de collectieve ruimte, die een buffer vormt voor de bedrijvigheid van de Emiel Vloorsstraat.  De terrassen van de gestapelde woningen hebben uitzicht over de site.  Op het gelijkvloers grenzen de terrassen aan het collectieve groen.  De grondgebonden typologie heeft naast een voortuin ook een volledig private achtertuin.

Typologische variatie / oriëntatie
De 10 grondgebonden woningen omvatten zeven 3-kamerwoningen en drie 4-kamerwoningen.  Deze typologie heeft een grote relatie met buiten door zijn doorzon-leefruimte en private buitenruimtes aan achter- én voorgevel.  De tweezijdige oriëntatie laat bovendien zonlicht toe in de woningen vanuit zowel zuidoosten als westen.
Het bouwvolume van de gestapelde woningen omvat vier bovengrondse lagen en in totaal zeven 1-kamerwoningen en acht 2-kamerwoningen.  De woningen zijn gegroepeerd per vier in een intelligente schakeling die op elk niveau van het appartementsgebouw wordt hernomen.  Elke woning heeft een zuid- of west-georiënteerd terras dat zonlicht toelaat in de leefruimte.
Elf gestapelde woningen zijn geschikt voor bewoners in rolstoel.  De leefruimtes van alle typologieën zijn rolstoeltoegankelijk.

Flexibiliteit / duurzaamheid / materialisering
Het voorgestelde stedenbouwkundig concept en de voorgestelde typologieën zijn flexibel wat doelpubliek betreft. De typologieën zijn gevarieerd en spelen in op de potenties van de site.  Ze waarborgen toegankelijkheid voor minder-valide en oudere bewoners.  De woningen hebben bijgevolg ook hun waarde als koopwoningen of op de particuliere markt.
De toegepaste materialen beogen duurzaamheid.  De wooneenheden worden opgetrokken in een traditionele bouwwijze.  De grondgebonden woningen krijgen een gevelafwerking met modulaire aluminium buitenschrijnwerkelementen die gevuld zijn met super-isolerende dubbele beglazing of gesloten sandwichpanelen.  Deze gevelafwerking is een droog en snel proces.  Voor de appartementen wordt een gekaleide baksteengevel voorgesteld met aluminium buitenschrijnwerk en super-isolerende dubbele beglazing.
De materialen voor de buitenaanleg worden bepaald in functie van de bestemming van de plek en van het stedenbouwkundig concept.  De toegang vanaf de Emiel Vloorsstraat tot het hart van de site en de fietsverbinding naar de achterliggende wijk worden in betonverharding aangelegd voor een intensiever gerbuik.  De zitelementen in de zone tussen grondgebonden en gestapelde woningen zijn eveneens uit beton en maken de overgang tussen de verhardingen en het grasvlak.  De circulatiezone die leidt naar de parkeerplaatsen en de grondgebonden woningen wordt aangelegd in waterdoorlatende grasdallen waardoor de groenzone visueel tot aan de private terrassen van de woningen reikt.  De begroeiing van bestaande bomen wordt in grote mate bewaard en doorgetrokken naar het hart van de site toe.
Een eerste stap naar een duurzaam energetisch ontwerp wordt gezet door de doordachte situering van de ruimtes binnen de typologieën.  Woonruimtes worden zoveel mogelijk naar zuiden en westen georiënteerd;  nachtvertrekken naar noorden en oosten.

Compactheid / dichtheid
Zowel de grondgebonden als de gestapelde woningen zijn zeer compact met een gunstige verhouding volume / oppervlakte buitenschil.  Dit is bepalend voor de bouwkost.  Op de site werd bovendien gestreefd naar een evenwicht in de verschillende dichtheden met enerzijds de 10 grondgebonden eenheden en anderzijds de 15 gestapelde eenheden.

dossiernummer: 0801

type: 24 sociale woningen

adres: Hoboken

bouwheer: Woonhaven CVBA

ontwerp: 2008 - 2012

bouwkost: 2.700.000 euro excl